Smärtrehablitering (MMR2)

MMR2 kan ges till personer i arbetsför ålder 16 – 67 år som har långvarig smärta. Det skall vara mycket komplex problematik – typ B, vilket innebär stark eller mycket stark smärta i nacke, axlar, ländrygg alternativt utbredd generaliserad smärta, som varat i mer än tre månader. Samsjuklighet kan finnas, vilken kräver specifik medicinsk samordning med annan vårdgivare. Påtaglig psykologisk och/eller psykosocial problematik kan också finnas.

Patienterna kan vara helt eller delvis sjukskrivna eller i arbete med risk för sjukskrivning.

Stort fokus ligger på arbetslinjen, att få dessa människor att bli eller att fortsatt vara arbetsföra och/eller öka förmågan till arbete. För att uppnå detta mål arbetar vi med olika delmål såsom reducerad smärtintensitet, förbättrad fysisk och mental hälsa, ökad aktivitetsnivå, större samhällelig delaktighet, reducering av onödiga sjukvårdskontakter och bättre livskvalitet.

Om du anser att du uppfyller kriterierna ovan för att gå i MMR2 hos oss kan du prata med din familjeläkare på din Hälsocentral så kan hen skriva en remiss. Remissen skickas till Länsrehabiliteringen i Sandviken med hänvisning till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

I egen vårdbegäran beskriver du dina symtom, hur länge du haft dem och att du önskar komma till oss, om så är fallet.

Väl hos oss erbjuds du 4 utredningsbesök med efterföljande behandling med totalt 15 besök på remissen.

Besöken görs hos olika yrkesgrupper såsom leg psykolog, leg kiropraktor, leg sjuksköterska, hälso- och idrottspedagog, studie- och yrkesvägledare, psykoterapeut och leg läkare, specialist i allmänmedicin. Besöken är utspridda över flera dagar med max 2 vårdgivare per dag. Utredningstiden varierar mellan 2 till 4 veckor och behandlingstiden tar upp till ett halvår, ibland längre. Du lever på i ditt vanliga liv, men med stöd från oss och nya tankemönster och s.k. verktyg kan det bli lättare att leva med smärta och värk i kroppen. Ibland upphör smärtan helt, då stressorer som ger spänningar i kroppen elimineras.