Schematerapi

Schematerapi är en blandmetod utifrån flera terapimetoder som anknytningsteorin och psykodynamisk teori men bygger också på kognitiv beteende terapi och kognitiv psykoterapi med influenser från gestaltteorin.

Ett stort fokus inom schematerapin ligger på alliansen mellan terapeut och klient med utgångspunkt från klientens barndom.

Scheman utvecklas under barndomen, ett resultat av behovsmässigt negativa erfarenheter i nära relationer. Inom schematerapin kartlägger terapeuten patientens erfarenheter och därefter sker en konceptualiseringsfas som innebär att informationen som samlats in görs begriplig genom att den kommuniceras och delas med patienten. Tryggheten, alliansen mellan terapeut och klient ökar och motivationen till förändringsarbetet hos klienten ökar i och med det.

Utöver personlighetsrelaterade problem, behandlas depression, ångest, panik, beroende, ätstörningar och sexuella problem