Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

KBT

KBT är en aktiv behandlingsmetod där behandlaren motiverar patienten till att våga testa nya beteenden för att få nya erfarenheter. Det räcker inte bara med samtal då de nya beteendena kan sätta igång nya inre psykologiska processer som ger nya tankemönster och känslor.
I KBT utgår från förhållandet mellan kognition, emotion och beteende. Det är en pedagogisk metod, där man har en positiv människosyn. Terapeut och patient är jämlik och fokus ligger på problemlösning. Åtgärder i nuet har företräde framför analyser av barndomen. Behandlingen är målinriktad och tidsbestämd. KBT är en evidensbaserad-, vetenskapligt utprövad metod i jämförande studier.

Konceptualisering

Tidigare behandlingar

Drömmar

Diagnos

Önskningar

Livssituation

Mediciner

Tillgångar och brister

När vi arbetar utifrån en KBT tar behandlaren upp en anamnes. I anamnesen kommer det fram om patientens aktuella livssituation, diagnos, mediciner, tidigare behandlingar, önskningar och drömmar, tillgångar och brister hos personen. Terapeuten gör en s.k. konceptualisering
Dessutom går terapeuten noggrant igenom klientens grundantantagen. Men även om det finns genetiska och ärftliga orsaker när det gäller risken för sårbarhet.
 • Vad har patienten för problem?
 • Hur utvecklas problemen, och hur underhålls dem?
 • Vilka dysfunktionella tankar och antagande är ihopkopplade till problemen och vilka reaktioner såsom känslomässiga, fysiologiska och beteendemässiga är kopplade till dessa tankar?
 • Vilka automatiska tankar, bilder, känslor och beteenden hjälper till att bibehålla problemen och vilka är förhållningssätten till dem?
 • Vilka viktiga upplevelser och erfarenheter bidrar till dagens upplevda problembild?
 •  Hur ser klienten på sig själv, på andra nu och om framtiden?
 • Hur ser klienten på världen i stort?
 • Hur ser dessa ”scheman” ut?
 • Vilka livsregler lever klienten med?
 • Finns det föreställningar som: ”Om.. så…” eller ”borden/måsten” som kan härledas ur klientens scheman?
 • Vilka antaganden, förväntningar, regler och attityder har klienten?
 • Vilka stressorer bidrog till klientens problem och vad hindrar denne från att lösa dem idag?

Tillsammans sätter vi mål och delmål med behandlingen

Utifrån konceptualiseringen väljs den bästa angreppspunkten och de effektivaste interventionerna för just den individuella klientens problematik.

Den kognitiva modellen innebär att man tillsammans sätter mål och delmål med behandlingen. Målen bör vara mätbara och konkreta så att både terapeut och klient kan se framstegen i den önskade riktningen. Målen bör rangordnas i en prioriteringslista och utifrån terapeutens konceptualisering avväga och guida vilket av problemen som kan bli lättast att behandla först får att nå målen på sikt.

Mellan terapisessionerna som är strukturerade med en agenda förekommer hemuppgifter som är anpassade till problemorådet.