Kvalitetsregister (NRS)

NRS

Vi använder NRS frågeformulär av flera anledningar. Att som patient få gå igenom frågor som rör vardagslivet kopplat till den smärta man känner i kroppen och hur man har det med sig själv mentalt och i relation till andra, skapar en bra förberedelse inför själva mötet med oss vårdgivare inom Smärtrehabiliteringen.

Förutom att det är hjälpsamt för dig som smärtpatient ger det oss en bra start till att förstå hur du har det. Det ger oss också ett bra underlag för vårt eget kvalitetsarbete, så att vi kan förbättra den vård vi ger, men framförallt skapar det en möjlighet för oss att kunna göra adekvata jämförelser med andra enheter inom Sverige, som också bedriver Smärtrehabilitering. Materialet kan också användas inom forskning och evidensarbete på gruppnivå.

Nationella
registret över
smärtrehabilitering